INNOVATIVE CENTER "ISKRA" LIMITED

Project team

Artashes Sarafaslanyan

Eugene Kosmosov

Julia Merenkova

Seda Keyyan

Aleksandr Poliakov